પાક ઉત્પાદનમાં સલ્ફર અને ઝીંક નુ શું મહત્વ

પાક ઉત્પાદનમાં સલ્ફર અને ઝીંક નુ શું મહત્વ

ચોક્કસથી આપણને પાક ઉત્પાદનમાં સલ્ફર અને ઝીંક નુ શું મહત્વ છે તે સમજાયું ગયુ છે.
ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકાર ના રીપોર્ટ મુજબ ભારતની તથા ગુજરાતની ૯૦ ટકા જમીનમાં સલ્ફર અને ઝીંક ની ઉણપ રહેલી છે.
તેથી દરેક ખેડૂત મીત્રો ને વિનંતી છે કે દરેક પાકમાં ઝીંક અને સલ્ફર અવશ્ય વાપરવુ જેથી કરીને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય અને આપણે સમૃધ્ધ બની શકીએ.

 

અહેવાલ :- ઉત્તમ વસોયા

Translate »
%d bloggers like this: