વેરાવળ નાના કોળી વાળા ખાતે ભવાની ગરબી મંડળ

વેરાવળ નાના કોળી વાળા ખાતે ભવાની
ગરબી મંડળ

દ્વારા આયોજિત નવરાત્રિ મોહત્સવ ની
બાળાઓ ને ગિફ્ટ વિતરણ કરતા


સોમનાથ ના યુવા ધારાસભ્ય શ્રી
વિમલભાઈ ચુડાસમા તેમજ પટેલ શ્રી
નારણભાઈ વાયલું તેમજ સમાજ ના
આગેવાનો તેમજ યુવાન મિત્રો ઉપસ્થીત
રહિયા હતા

Translate »
%d bloggers like this: