ગીર ગઢડા ના કાંધી પડા પર આવેલું એક શીતળા માં ના મંદિર પાસે કોબરા સાપ થયા કૌપાય માન

ગીર ગઢડા ના કાંધી પડા પર આવેલું એક શીતળા માં ના મંદિર પાસે કોબરા સાપ થયા કૌપાય માન

આકોબરા સાપ શતત બેકલા થા એક જ સ્થિતિમાં જોવા મળ્યો હતો
તેમને જોવા માટે કાંઘી ગામના તેમજ પડા પાદરના ગામના લોકો જોવા ઉમટી પડીયા હતા

*રિપોર્ટ રાજેશ ડાંગોદરા*

Translate »
%d bloggers like this: