તળાજા આઈ.ટી.આઈ એડમિશન ૨૦૨૦

*તળાજા આઈ.ટી.આઈ એડમિશન ૨૦૨૦*

ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ આઈ.ટી.આઈ ખાતે ઓનલાઇન એડમિશન શરૂ થઈ ગયા છે.

દરેક જિલ્લા તેમજ તાલુકાની આઈ.ટી.આઈ માં ફોર્મ ભરી શકો છો.

છેલ્લી તારીખ : ૨૭-૦૭-૨૦૨૦

*અહેવાલ :- પી.ડી ડાભી તળાજા ભાવનગર*

Translate »
%d bloggers like this: