સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા લોક ડાઉન પછી જે વિકટ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થય તેમા ગરીબ પરિવારો ના ધંધા રોજગાર બંધ થવાથી જે હાલાકી ભોગવવી રહ્યા છે તેમને મદદ રુપ થવા ગરીબ પરિવારો માટે દિવસમાં બે વાર જમવાની અને ટીફીનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તો નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરવો

સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા લોક ડાઉન પછી
જે વિકટ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થય તેમા ગરીબ
પરિવારો ના ધંધા રોજગાર બંધ થવાથી જે
હાલાકી ભોગવવી રહ્યા છે તેમને મદદ રુપ થવા
ગરીબ પરિવારો માટે દિવસમાં બે વાર જમવાની
અને ટીફીનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તો
નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરવો મણાર – બારૈયા વલ્લભભાઈ 9924262915,
મથાવાડા – જાલા સુરેશભાઈ 8849193467,
રાજપરાનં2-ગોહીલ નિમેશભાઈ 9714586425
બારૈયા રસિક ભાઈ 9904019498

Live Crime News મહેશભાઈ બારૈયા કઠવા – 9173306171

જીતુભાઈ મકવાણા કઠવા 6351942007
ભારાપરા મકવાણા વિજયભાઈ 9824794545
ઠળિયા – પાટડીયા મુકેશભાઈ 9664963738
બેલડા – વાઘેલા કિશોરભાઈ 8153996438
બાંભણીયા ભુપતભાઈ 6353102006
અલંગ – વેગડ સુરેશભાઈ। 8000048420
ધાપા ભરતભાઈ 9428182997
દિહોર શિયાળ ગોરધનભાઈ 9925776904
બાંભણીયા સુરેશભાઈ 9904442386
જેઠવા કલાભાઈ। 9974442197
વિકટ પરિસ્થિતિ માં માનવતા એજ ધર્મ

Live

Translate »
%d bloggers like this: