૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા તેમજ જમવાનું તદન નિશુલ્ક

૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા તેમજ જમવાનું તદન નિશુલ્ક ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત માં નવ શહેરો માં સમરસ હોસ્ટેલ બનાવવા મા આવ્યા છે જેમાં ધોરણ ૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: