ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા વિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારાવિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ -:મુખ્યમંત્રી ની જનસેવા પ્રતિબદ્ધતા:- ગુજરાત એસ.ટી. નિગમની એક જ દિવસમાં 84 કરોડના પ્રજાલક્ષી કાર્યોની ભેટ   રૂ. 50 કરોડથી વધુના … Read More

કેવું હશે ભાવનગર નું નવું બસસ્ટેન્ડ ? કોનાદ્વાર થશે ખાત મુરત ? ક્યારે થશે ખાત મૂરત

કેવું હશે ભાવનગર નું નવું બસસ્ટેન્ડ ? કોનાદ્વાર થશે ખાત મુરત ? ક્યાર    

Translate »
%d bloggers like this: