શ્રી તળપદા કોળી સમાજ એજયુકેશન ટસ્ટ્ર ઠાડચ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓ ના સન્માન સમારંભ

શ્રી તળપદા કોળી સમાજ એજયુકેશન ટસ્ટ્ર ઠાડચ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓ ના સન્માન સમારંભ પાલીતાણા તાલુકાના ઠાડચ ગામે કોળી સમાજ આયોજિત આ કાર્યક્રમ માં સૌ પ્રથમ ધોરણ 1 થી 12 તથા … Read More

ફ્રિ ચોપડા વિતરણ અને સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો

ફ્રિ ચોપડા વિતરણ અને સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો આજ-રોજ તારીખ.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ ને સમય સાંજે-૬:૦૦ કલાકે શીહોર શહેર ખાતે આવેલ રાજગોર શેરી અને પરમાર શેરી ના વિદ્યાર્થી ભાઇયૉ-બેહનો નો ફ્રી ચોપડા વિતરણ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: