ભાઠા ગામ ના વિવિધ પ્રશ્નો ઓએનજીસીના સિનિયર સિટીઝન બાબતના મેડિકલ દવા બંધ કરેલ છે તે બાબતે

ભાઠા ગામ ના વિવિધ પ્રશ્નો ઓએનજીસીના સિનિયર સિટીઝન બાબતના મેડિકલ દવા બંધ કરેલ છે તે બાબતે

શ્રી ડો. ધવલભાઇ દેસાઈ સાહેબ કલેકટર સુરત આઈ અે એસ ને રૂબરૂ રજૂઆત કરી જે પ્રશ્નો છે એનો જલ્દી ટકે નિર્ણય આવે તેમજ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે એવી રજૂઆત કરી સરપંચ શ્રીમતી ભારતીબેન ભદ્રેશભાઈ પટેલ વટી ભદ્રેશભાઈ પટેલ ભાઠા

 

Translate »
%d bloggers like this: