સુરતના કોસંબા વિસ્તારમાંથી ડુપ્લીકેટ ચલણી નોટ છાપવાનું રેકેટ ઝડપાયું. જુના કોસંબા વિસ્તારમાં આવેલ ગુડુ અહમદશાહના ઘર માંથી ઝડપાયું ૧૦ લાખથી

 

સુરતના કોસંબા વિસ્તારમાંથી ડુપ્લીકેટ ચલણી નોટ છાપવાનું રેકેટ ઝડપાયું. જુના કોસંબા વિસ્તારમાં આવેલ ગુડુ અહમદશાહના ઘર માંથી ઝડપાયું ૧૦ લાખથી વધુના ડુપ્લીકેટ ચલણી નોટ ના મુદ્દામાલ સાથે શખ્સ ની કરી ધરપકડ.

 

Translate »
%d bloggers like this: