પાવાગઢના ફાયરિંગ રેન્જમાં અનધિકૃત વ્યક્તિના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ

સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર-૨૦૧૯ના બે માસ દરમિયાન

પાવાગઢના ફાયરિંગ રેન્જમાં અનધિકૃત વ્યક્તિના પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ

ગોધરા, બુધવારઃ પંચમહાલ જિલ્લાના પાવાગઢ ફાયરિંગ રેન્જમાં આગામી
સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર-૨૦૧૯ના બે માસ દરમિયાન સુરક્ષા દળના જવાનો દ્વારા ફાયરિંગ
પ્રેક્ટિસ યોજાવાની હોઈ આ બંને માસ દરમિયાન આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ અનધિકૃત વ્યક્તિના
પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકતો જાહેર હુકમ જિલ્લાના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી મહેન્દ્ર નલવાયા
(જી.એ.એસ.) દ્વારા ગુજરાત પોલિસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ- ૩૪ (૪) અન્વયે મળેલી
સત્તાની રૂએ કર્યો છે. આ હુકમનો ભંગ કરનાર ઈ.પી.કો. કલમ-૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.

Translate »
%d bloggers like this: