દિવાળીના તહેવાર અનુસંધાને ઝોન-2.જાડેજા સાહેબના

આગામી દિવાળીના તહેવાર અનુસંધાને

ઝોન-2.જાડેજા સાહેબના માગૅદશૅન હેઠળ

એસીપી ગેડમ સાહેબના આગેવાની હેઠળ

મવડી ચાર રસ્તા ખાતે વાહન ચેકિંગ તથા

ભીડભાળ વાળા વિસ્તારોમાં ફુટ પેટ્રોલીગ
કરવામાં આવ્યું

Translate »
%d bloggers like this: