આર્ટ ગેલેરી ખાતે રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબ ની રંગોળી તૈયાર કરનાર

આર્ટ ગેલેરી ખાતે રાજકોટ શહેર પોલીસ

કમિશ્નર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબ ની
રંગોળી તૈયાર કરનાર ડીના પટેલ
નામની યુવતી ને કમિશ્નર સાહેબે
બિરદાવી…

કમિશ્નર સાહેબે રૂબરૂ રંગોળી નિહાળી
યુવતી ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની
પ્રતિમા ચિહ્નન તેમજ રોકડ પુરસ્કાર

આપી તેની કલા ને બિરદાવી 

 

Translate »
%d bloggers like this: