પાટણ જિલ્લા ના બ્યુરો ચીફ . કમલેશ પટેલ B. G ન્યુઝ દ્વારા કોરોના વોરીયસ ચેતન શાહ નું સન્માન પત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું

પાટણ જિલ્લા ના બ્યુરો ચીફ . કમલેશ પટેલ
B. G ન્યુઝ દ્વારા કોરોના વોરીયસ ચેતન શાહ નું સન્માન પત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું

પોતાના પરિવારની પરવા કર્યા વગર ખેડ પડે કવરેજ કરી લોકો સુવી સમાચાર પહોંચાડવાનું કામ

કર્યું છે એવા પત્રકારનું
પાટણ જીલ્લા ના બ્યુરો ચીફ કમલેશભાઇ પટેલ દ્વારા કોરોના વોરીયર્સ ચેતન શાહ .બી.જી. ન્યુઝ : ચાણસ્મા ના પત્રકાર નું સન્માન પત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું

રિપોર્ટર ઇમરાનખાન મોગલ

Translate »
%d bloggers like this: