પાલીતાણા નાનજીભાઈ ગોહિલ અને દરેક સમાજ દ્વારા પ્રવિણભાઇ રાઠોડ ઉપર અમરેલી અને બોટાદ પોલીસ દ્વારા ખોટા કેસ કરેલ હોય અને

પાલીતાણા નાનજીભાઈ ગોહિલ અને દરેક સમાજ દ્વારા પ્રવિણભાઇ રાઠોડ ઉપર અમરેલી અને બોટાદ પોલીસ દ્વારા ખોટા કેસ કરેલ હોય અને

gf

બળાત્કારના આરોપીઓ ગઢઠા (સ્વામિનારાયણ)
મંદિરના સાધુઓ ને
અમરેલી અને બોટાદ પોલીસ દ્વારા મદદ કરવામાં આવતી હોય તે બાબતે
પ્રાંત કલેક્ટરશ્રી પાલિતાણા ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ…

Translate »
%d bloggers like this: