બનાસકાંઠા જિલ્લના તાલુકા

🔸🔹 બનાસકાંઠા 🔸🔹 પાલનપુર વાવ અંગે થરાદ ધોનેરા દિયોદર ડીસા કાંકરેજ દાંતા વડગામ લખણી સુઇગામ અમીરગઢ દાંતીવાડા ભાભર

Translate »
%d bloggers like this: