મહીસાગર : બ્રેકીંગ મહીસાગર : લુણાવાડા ની જનતા દ્વારા મહત્વ નો નિર્ણય જીલ્લા માં કોરોના ના સંક્રમણ ને અટકાવા શુક્રવાર શનિવાર અને રવિવારે જનતા કરફ્યુ લુણાવાડા ના તમામ એસોસિયાન દ્વારા સ્વંયભુ બન્ધ પાળવામાં આવશે જીલ્લા એસોસિયન ના નિર્ણય ને જીલ્લા પ્રસાસન દ્વારા સમર્થ અપાયુ

મહીસાગર : બ્રેકીંગ

મહીસાગર: લુણાવાડા ની જનતા દ્વારા મહત્વ નો નિર્ણય

જીલ્લા માં કોરોના ના સંક્રમણ ને અટકાવા શુક્રવાર શનિવાર અને રવિવારે જનતા કરફ્યુ

લુણાવાડા ના તમામ એસોસિયાન દ્વારા સ્વંયભુ બન્ધ પાળવામાં આવશે

જીલ્લા એસોસિયન ના નિર્ણય ને જીલ્લા પ્રસાસન દ્વારા સમર્થ અપાયુ

 

રિપોર્ટર =મહેશ ડામોર મહીસાગર

Translate »
%d bloggers like this: