મહીસાગર:લુણાવાડામાંM.G.V.C.L નાકર્મચારીઓનો વિરોધ॰

 

 

મહીસાગર:લુણાવાડામાં M.G.V.C.L નાકર્મચારીઓનો વિરોધ.

મહીસાગર લુણાવાડા M.G V C Lના કર્મચારીઓનો વિરોધ ચોમાસા ની રૂતુમાંવરસાદ અને વાવાજોડમાં ગ્રાહકો ની સેવામાં અને કોરોની મહામારી માં જીવના જોખમાં કામ કરવા જતાં 800 કર્મચારીઓ ને નોટીસ આપતા કર્મચારીઓ રોસે ભરાયા.M.G.V C Lના મેનેજીગ  ડારેકટર ધ્વારા ઍક હથ્થું શાસન કર્મચારીઓ  ને દબાવ નો પ્રયાસ॰

 

 

રિપોટર મહીસાગર:મહેશડામોર

Translate »
%d bloggers like this: