એ.સી.બી.સફળ કેસ-ફરીયાદી: -એક જાગ્રુત નાગરિક

આરોપી –
(૧) પરેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ,ઉ.વ.૨૯,કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર,(કરાર આધારિત) સમાજ સુરક્ષા શાખા, મામલતદાર કચેરી કડી,(ખાનગી વ્યક્તિ) રહે.મુ.પો.ઈન્દ્રાડ તા.કડી, જી.મહેસાણા

(૨)મનોજ કુમાર શિવાભાઈ ભૂરા,ઉવ.૩૪, જીસ્વાન નેટવર્ક એન્જિનિયર (કરાર આધારિત) તાલુકા સેવા સદન કડી,( ખાનગી વ્યક્તિ)
રહે.૧૨૪,બાબુકાકા વાસ,પટેલ માઢ, શેરથા,તા.જી.ગાંધીનગર

માગણીની રકમ:-
રુ ૩,૦૦૦/

સ્વીકારેલ અને રીકવર:-
રુ ૩,૦૦૦/_

તારીખ:- ૨/૩/૨૦૨૦

બનાવની જગ્યા: –
તાલુકા સેવા સદન,કડી
જીસ્વાન સર્વર રૂમ ,
કડી જી.મહેસાણા

ગુનાની ટૂંક વિગત :-
આ કામના ફરિયાદીની જમીન ૫૨,૫૩ ના ઉતારા તથા હક્ક પત્રક ૬ ની નોંધો કઢાવવાની હોય જે બાબતે મામલતદાર કચેરી કડી ખાતે જરૂરી આધાર પુરવા સાથે અરજી કરી ફી ભરેલ હોય તેમ છતા આ કામના આરોપી નંબર ૨ નાઓને મળતા ઝડપથી નકલો કાઢી આપવા સારું રૂ.૩,૦૦૦/- ની માગણી કરી આજરોજ આપવાનો વાયદો હોય અને લાંચની રકમ ફરિયાદી આપવા માંગતા ન હોય જેથી ફરિયાદીએ એ.સી.બી. મહેસાણાનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ આપતાં જે આધારે આજરોજ લાંચનુ છટકુ ગોઠવતા આરોપી નં. ૨ નાઓએ ફરિયાદી સાથે હેતુલક્ષી વાતચીત કરી ફરીયાદીને લાંચના રુ.૩,૦૦૦/- આરોપી નં ૧ ને આપવાનું કહેતા આરોપી નંબર ૧ ઓએ રૂ ૩,૦૦૦/-સ્વીકારી બન્ને આરોપીઓ સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ છે.

ટેૃર્પીગ અધીકારી:-
શ્રી બી.કે.ચૌધરી
પી.આઈ.
એ.સી.બી.મહેસાણા તથા શ્રી એસ.બી.કુંપાવત પો.સબ.ઈન્સ તથા મહેસાણા એ.સી.બી. ટીમ

સુપરવીઝન અધીકારી :-
શ્રી.એ.કે.પરમાર
મદદનીશ નિયામક
એ.સી.બી.ગાંધીનગર એકમ

Translate »
%d bloggers like this: