જામનગર શહેરમાં ભૂકંપનો આંચકો

જામનગર શહેરમાં ભૂકંપનો આંચકો.

સમી સાંજે અનુભવાયો ભૂકંપનો આંચકો

.કાલાવાડ સહિતના વિસ્તારોમાં આંચકો

અનુભવાયો. લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા.

Translate »
%d bloggers like this: