નાગેશ્રી પો.સ્ટે.ના ટીંબી ઓ.પી. વિસ્તારના મોટામાણસા ગામે જુગારનો ગણનાપાત્ર (ક્વોલીટી) કેશ શોધી કાઢતી નાગેશ્રી પોલીસ


પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લીપ્ત રાય સાહેબ અમરેલી નાઓની સુચનાથી અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ સાવરકુંડલા ડીવીઝન તથા સી.પી.આઇ. શ્રી જી જે રાવત સાહેબ નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રોહિ જુગારના કેશો શોધી કાઢવાની સુચના મળેલ હોય જે અંગે નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ ઇન્સ બી. જી.વાળા તથા અનાર્મ હેડ કોન્‍સ એસ.એ.બગડા તથા અના.હેડ.કોન્સ. એ.એ.ચૈાહાણ તથા અના.લોક રક્ષક રવિરાજ એચ.મોડાસીયા તથા આ.લોક રક્ષક દીલુભાઇ એચ.ચાવડા પેટ્રોલીંગમા હોય તે દરમ્યાન ખાનગી રાહે બાતમી હકીકત મળેલ કે મોટા માણસા ગામે નારણભાઇ ટપુભાઇ સોલંકી રહે.મોટા માણસા વાળાઓના ઘર પાસે સ્ટ્રીટ લાઇટના અજવાળે જાહેરમા પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમતા (૧) મગનભાઇ કાનાભાઇ બાંભણીયા ઉ.વ.૪૨ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૨) ભીમભાઇ બચુભાઇ સાખંટ ઉ.વ.૪૫ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ(૩) શામજીભાઇ ગીગાભાઇ મકવાણા ઉ.વ.૩૪ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૪) અરજણભાઇ પુનાભાઇ મકવાણા ઉ.વ.૩૦ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૫) નાજાભાઇ કાનાભાઇ બાંભણીયા ઉ.વ.૪૦ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૬) ઉનડભાઇ સોમાતભાઇ વાંજા ઉ.વ.૪૨ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૭) નારણભાઇ ટપુભાઇ સોલંકી ઉ.વ.૪૧ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ(૮) છનાભાઇ ભીમાભાઇ બારૈયા ઉ.વ.૩૫ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ (૯) હીંમતભાઇ ઉકાભાઇ બાંભણીયા ઉ.વ.૨૮ રહે.મોટા માણસા તા.જાફરાબાદ વાળાઓ ને રોકડ રૂ.૧૦૨૭૦/- તથા ગંજીપત્તાના પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ કિ.રૂ.૧૦૨૭૦/- જુગાર લગત સાહીત્ય સાથે પકડી તેમજ તમામને નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશન લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી નાગેશ્રી પો.સ્ટે. જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો રજી કરાવેલ છે.
આ કામગીરી નાગેશ્રી પો.સ્ટે.ના પો.સબ ઇન્સ બી. જી.વાળા તથા અનાર્મ હેડ કોન્‍સ એસ.એ.બગડા તથા અના.હેડ.કોન્સ. એ.એ.ચૈાહાણ તથા આ.લોક રક્ષક દીલુભાઇ એચ.ચાવડા તથા અના.લોક રક્ષક રવિરાજ એચ.મોડાસીયા નાઓ સામેલ હતા

Translate »
%d bloggers like this: