ભાવનગર મા ભારતનો વિજય ફટાકડા ફોડી મનાવ્યો

ભાવનગર મા ભારતનો વિજય ફટાકડા ફોડી મનાવ્યો

રાજયના મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા
નમો…. નમો…. વિજય. બદલ ઈન્ડીયા ટીમને શુભેચ્છા ઓ.

Translate »
%d bloggers like this: