સલ્ફર નું પાક ઉત્પાદનમાં માં મહત્વ

સલ્ફર નું પાક ઉત્પાદનમાં માં મહત્વ

1) સલ્ફર નું મહત્વ બીજા બધા પોષક તત્ત્વો થી વધારે સે એવું કહી શકાય કેમ કે સલ્ફર જમીનનાં પી.એસ. ને મેઈનેન્ટન કરે છે. ( જો જમીન નો પી.એસ. આંક 7.5 થી વધારે હોયતો પાક કોઈ પણ પોષક તત્ત્વો એની જોયતી માત્રા માં જમીન માં હોવા છતાં લય સકતા નથી.) જ્યારે સલ્ફર પી.એસ. મેઈનટેન કરી ૬.૫ થી ૭.૫ સુધી કરેછે એટલે જમીન માં રહેલા બધાજ તત્વો પાકને ઉપલબ્ધ થાય છે.
એટલે જમીનમા નાખેલા ખાતર નો બગાડ થતો નથી પરીણામે ખાતર મા ખરચેલા નાણા નુ પુરતુ વળતર મળેછે.
૨) જમીન ને પોચી,ભરભરી તથા ઉપજાઉ બનાવે છે.
૩) તેલીબિયા ના પાકો જેવા કે મગફળી,સોયાબીન, રાયડો, એરંડા વગેરે માં તેલ ની ટકાવારી વધારે સે એટલે પાકનો વજન પણ વધેસે અને ગુંણવતા વધેસે તેથી પાક ના ભાવ પણ સારા મળી રહેશે.
૪) કઠોળ વર્ગના પાકો મા પ્રોટીન નુ પ્રમાણ વધારે છે. ચમક વધારે છે.
૫) ધાસચારા મા પ્રોટીન અને ફાઇબર તથા સ્ટાચૅ નુ પ્રમાણ વધારે છે તેથી પશુ આરોગ્ય માટે ગુણકારી છે. તથા પશુ દ્વારા ચારા નો બગાડ થતો નથી.
૬) સલ્ફર એ સારું તથા અસરકારક ફુગનાશક પણ છે તેથી જમીન મા ફુગ નો ઉપદ્રવ પણ નથી થતો પરીણામે ફુગનાશક દવા નો ખર્ચ ઓછો થાય છે અને ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.
૭) કુલ ઉત્પાદનમાં ૨૫ થી ૩૫ ટકા જેટલો વધારો થાય છે.

અહેવાલ :-ઉત્તમ વસોયા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

પાક ઉત્પાદન માટે કયા તત્વોછે મહત્વના

Read Next

પાક ઉત્પાદનમાં ઝીંક ( જસત) નુ મહત્વ

Translate »
%d bloggers like this: