પ્રા.શિક્ષણ નિયામક દ્વારા રાજ્યની શાળાઓ માં દિવાળી મા વેકેશન જાહેર

પ્રા. શિક્ષણ નિયામકની પરિપત્ર દ્વારા
જાહેરાત રાજ્યની શાળાઓ માંદિવાળી
મવેકેશન જાહેર

24 ઓક્ટોબરથી 13 નવેમ્બર સુધી
શાળાઓમાં વેકેશન


14 નવેમ્બરથી શાળાઓ રાબેતા
મુજબ ચાલુ થશે
રાજ્યની પ્રાથમીક શાળાઓમાં
વેકેશન જાહેર

Translate »
%d bloggers like this: