*મંજૂરી / એર ડેક્કન સુરતથી ભાવનગર, દીવની ફલાઈટ શરૂ કરશે*

*સુરતથી ભાવનગર, અમરેલી અને દીવનું ભાડું 4 હજારની અંદર રાખે તેવી શક્યતા*
*ફર્સ્ટ ફેઝમાં સુરતથી ભાવનગર, સેક્ન્ડ ફેઝમાં સુરતથી દીવ અને અમરેલીની ફ્લાઇટ એક મહિના પછી શરૂ*

સુરત: એર ડેક્કન એરલાઇન્સ સુરત કસ્ટમ એરપોર્ટથી ભાવનગર તેમજ સેકન્ડ ફેઝમાં સુરતથી અમરેલી અને સુરતથી દિવની ફ્લાઇટ શરૂ કરનારી છે. એર ડેક્કન સુરતથી ભાવનગર, અમરેલી અને દીવનું ભાડું 4 હજારની અંદર રાખે તેવી વાત જણાય આવી છે. એર ડેક્કન એરલાઇન્સના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ફર્સ્ટ ફેઝમાં સુરતથી ભાવનગરની ફ્લાઇટ પખવાડીયમાં તથા સેકન્ડ ફેઝમાં સુરતથી દીવ અને અમરેલીની ફ્લાઇટ એક મહિના પછી શરૂ થશે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી તરફથી તમામ મંજૂરી મળી ગઈ છે.

Translate »
%d bloggers like this: