એ.સી.બી.દ્વારા સરપંચ સામે સતાનો દૂર ઉપયોગ કરતા ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો

એ. સી. બી. સત્તાના દુર ઉપયોગનો ગુન્હો

ફરીયાદી-
શ્રી સ.ત. આર.આર.સોલંકી
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર,
એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન
રાજકોટ ગ્રામ્ય

આરોપી :-
૧) કાંતીભાઇ વલ્લભભાઇ ચોવટીયા,
તત્કાલીન સરપંચ, (પદાધીકારી) પીપળીયા ગ્રામ પંચાયત
તા.ગોંડલ જી.રાજકોટ

૨) નીલેશભાઇ પ્રકાશભાઇ પુરાહીત, તત્કાલીન ત.ક.મંત્રી
વર્ગ-૩, પીપળીયા ગ્રામ પંચાયત તા.ગોંડલ જી.રાજકોટ

ગુન્હો બન્યા સમયગાળોઃ-
સને-ર૦૧૧ થી સને-ર૦૧પ-૧૬ના સમય દરમ્યાન

ગુન્હો જાહેર તારીખ:-
તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦

ગુન્હાનું સ્થળ :-
પીપળીયા ગામ તા.ગોંડલ જી.રાજકોટ

*ગુન્હાની ટુંક વિગત*:-
સને ૨૦૧૧ થી સને ૨૦૧૫-૧૬ ના સમયગાળા દરમ્યાન ગોંડલ તાલુકાના પીપળીયા ગ્રામ પંચાયતના તત્કાલીન સરપંચ કાન્તીભાઇ વલ્લભભાઇ ચોવટીયા તથા તત્કાલીન ત.ક.મ. નીલેશભાઇ પ્રકાશભાઇ પુરોહીત નાઓએ ગ્રામ પંચાયતના કુલ-૧૩ કામો પૈકી ૧૦-કામો માં ગુજરાત પંચાયત અધિનયમ કલમ ૨૪૧(૧)(૨)(૩) ની જોગવાઇ અનુસાર કામ કરેલ નથી.
ઉપરોકત તમામ કામ અંગે કોઇ પ્લાન કે ખર્ચના એસ્ટીમેટ કે તાત્રીક મંજુરી કે પંચાયતના ઠરાવ પસાર કરેલ નથી કે માપપોથી રેકર્ડ પર નથી કે કમ્પ્લીશન સર્ટી મેળવેલ નથી.
આ અંગે એસીબી એ તપાસ કરતા આ આક્ષેપિતોએ ચુકવણી કર્યા અંગેના વાઉચરો તથા લાભાર્થીઓના ચેકોમાં વહીવટી ગેરરીતી આચરી સરકારશ્રી ને રૂ.૧૨,૪૭,૦૦૦/- નુ આર્થીક નુકશાન કરેલ.
આમ બન્ને આરોપીઓએ એકબીજાના મેલાપીપણાથી પોતાને મળેલ રાજયસેવક તરીકેની સતાનો દૂરૂપયોગ કરી ગુન્હો કરેલ હોય જેથી આરોપીઓ વિરુધ્ધ ભ.નિ.અધિ. સને ૧૯૮૮ ની કલમ ૧૨,૧૩(૧)(સી),૧૩(૨) તથા ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ ૪૦૯,૪૧૯,૪૬૫,૪૬૭,૪૭૧ તથા ૩૪ મુજબ ગુન્હો દાખલ કરવામાં આવેલ છે.

તપાસ કરનાર અધિકારી: *શ્રી મયુરધ્વજસિંહ એમ.સરવૈયા* પોલીસ ઇન્સ્પેકટર
ઍ.સી.બી. પો. સ્ટે.,રાજ્કોટ શહેર

સુપરવિઝન અધિકારી:-
શ્રી એચ. પી. દોશી
મદદનિશ નિયામક
ઍ.સી.બી.,રાજ્કોટ એકમ

Translate »
%d bloggers like this: