ગારીયાધાર તાલુકો માં જુના બેલા રોડ ખારા નદી ની અંદર    યુવક નો મુદ્દેહે  મળી  આવેલ  

બ્રેકિંગ

 

ગારીયાધાર તાલુકો માં જુના બેલા રોડ ખારા નદી ની અંદર

 

રાજુભાઈ ગણેશભાઈ બલર

નામ  ના  યુવક નું  મુદ્દેહે  મળી

આવેલ છે

 

ત્યાંના રહેશો દ્વારા ગારીયાધાર પોલીસને જાણ

કરતા   ગારીયાધાર પોલીસ

કાફલો ઘટના  સ્થળે

 

 

 

Translate »
%d bloggers like this: