એફ.આઈ.આર ( F.I.R) એટલે શું ?

એફ.આઈ.આર ( F.I.R) એટલે શું ?


એફ.આઈ.આર ને અંગ્રેજીમાં “ફર્સ્ટ ઈન્ફોર્મેશન રીપોર્ટ” તેમજ ગુજરાતીમાં “પ્રથમ માહિતી અહેવાલ” કહેવામાં આવે છે. જે કોઈપણ વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને કોઈ બનાવ કે ઘટનાની પોલીસ સમક્ષ જાહેરાત કરે અને તે જાહેરાત મુજબ પોલીસ સી.આર.પી.સી કલમ – ૧૫૪ મુજબ ગુન્હાની નોંધણી કરે તેને એફ.આઈ.આર કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ સ્થળે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે મારામારી થાય અને આ ઘટના અંગે જેને માર વાગ્યો હોય એ અથવા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશને જઈને પ્રથમ માહિતિ પોલીસને આપે તેને ફરીયાદ કહેવાય અને ફરીયાદ આધારે પોલીસ એના ચોપડામાં મારામારીના ગુનાની નોંધ કરે તેને એફ.આઈ.આર કહેવામાં આવે છે.

Translate »
%d bloggers like this: