એ.સી.બી.સફળ કેસ-ફરીયાદી: -એક જાગ્રુત નાગરિક

આરોપી – (૧) પરેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ,ઉ.વ.૨૯,કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર,(કરાર આધારિત) સમાજ સુરક્ષા શાખા, મામલતદાર કચેરી કડી,(ખાનગી વ્યક્તિ) રહે.મુ.પો.ઈન્દ્રાડ તા.કડી, જી.મહેસાણા (૨)મનોજ કુમાર શિવાભાઈ ભૂરા,ઉવ.૩૪, જીસ્વાન નેટવર્ક એન્જિનિયર (કરાર આધારિત) તાલુકા સેવા સદન … Read More

Translate »
%d bloggers like this: