પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

*પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.* તેમાં રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રકૃતિ વિભાગ સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત તથા વહીવટી તંત્ર અને … Read More

Translate »
%d bloggers like this: