Agriculture BREAKING

2019 માટે ખેતીવાડીની યોજના શરૂ

ખેતીવાડી ની યોજનાઓ તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૯ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ સુધી ચાલુ છે 1.અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન-પી.વી.સી 2.એમ. બી. પ્લાઉ (મીકેનીકલ રીવર્સીબલ 3.એમ.બી. પ્લાઉ 4.એમ.બી. પ્લાઉ (હાયડ્રોલીક રીવર્સીબલ) 5.ઓટોમેટીક સીડ કમ ફર્ટીલાઇઝર ડ્રીલ 6.ઓટોમેટીક સીડ કમ ફર્ટીલાઈઝર પ્લાંટર 7.ઓટોમેટીક સીડ ડ્રીલ 8.કલ્ટીવેટર 9.ક્લીનર કમ ગ્રેડર 10.ખુલ્લી પાઇપલાઇન 11.ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર 12.ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ) 13.ચાફ કટર (ટ્રેકટર/પાવર ટીલર ઓપરેટેડ) […]