ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના પૂર્વ ચેરમેન સ્વામીની ગાડી પર હુમલો

 

ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના પૂર્વ
ચેરમેન એસ.પી. સ્વામીની ગાડી
પર હુમલો

એસ.પી.સ્વામી ઇનોવા કાર લઈને
મંદિરેથી બોટાદ જવા માટે નીકળ્યા
હતા ત્યારે હુમલો થયો હતો.

Translate »
%d bloggers like this: