બોટાદ જિલ્લાના અનાજ કરિયાણાના વિક્રેતાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. લોકડાઉન સમયે જો આપને જથ્થાબંધ માલ ખરીદ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો નીચે દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.

બોટાદ બ્રેકીંગ ન્યુઝ 

બોટાદ જિલ્લાના અનાજ કરિયાણાના વિક્રેતાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. લોકડાઉન સમયે જો આપને જથ્થાબંધ માલ ખરીદ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો નીચે દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.

 

બોટાદ જિલ્લાના અનાજ કરિયાણાના વિક્રેતાઓ માટે ખુશીના સમાચાર. લોકડાઉન સમયે જો આપને જથ્થાબંધ માલ ખરીદ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો નીચે દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો. તેમના દ્વારા આપની દુકાન સુધી જથ્થાબંધ માલ પહોંચાડી આપવામાં આવશે. સંપર્ક- રાણપુર:- 7046468146
ગઢડા:- 7046460546
7046469146
બરવાળા:-8849584146
બોટાદ :- 8849584148

રિપોર્ટર. ઉમેશ ગોરાહવા 

Translate »
%d bloggers like this: