બોટાદ નો નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી બોટાદ ટાઉન પોલીસ ટીમ

બોટાદ નો નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી બોટાદ ટાઉન પોલીસ ટીમ

*ભાવનગર રેન્જ ડી.આઈ.જી.પી.શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ* અને *બોટાદ જીલ્લા પોલીસ વડા શ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબ* તરફથી આપવામાં આવેલ નાસતા-ફરતા આરોપી પકડવાની સુચના અન્વયે *બોટાદ વિભાગીય પોલીસ અધિકારીશ્રી રાજદિપસિંહ નકુમ સાહેબ* ના માર્ગદર્શન હેઠળ *બોટાદ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી આર.બી.કરમટીયા* તથા H.C. રાજુભાઈ.એ. જાદવ નાઓએ બોટાદ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ.ગુ.ર.નં-૧૦૮/૨૦૧૯ આઇ.પી.સી.કલમ-૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૨૭૯ તથા એમ.વી.એક્ટ કલમ-૧૭૭,૧૩૪ ના કામનો નાસતો ફરતો આરોપી નરેન્દ્ર ઉર્ફે નરૂ લાલજીભાઈ મકવાણા જાતે-અનુ જાતી ઉ.વ.૩૧ રહે-બોટાદ સાળંગપુર રોડ ટાઢાની વાડી તા.જી.બોટાદવાળાને બોટાદ સરકારી હાઈસ્કુલ પાસેથી પકડી પાડી પ્રશંસનીય કામગીરી કરેલ છે.

Translate »
%d bloggers like this: