બોટાદ કાપલીધાર મોટરસાઇકલ અને થ્રિવિલ પિયાગો વચ્ચે અકસમાત

બોટાદ બ્રૅકિંગ ન્યુઝ
01/11/2019
બોટાદ કાપલીધાર મોટરસાઇકલ અને થ્રિવિલ પિયાગો વચ્ચે અકસમાત
અંદાજે 9:00 કલાકે અકસ્માત થતા તે ઘટના થળે ઇજા પામેલ વ્યક્તિ ને પ્રાથમિક સારવાર અર્થે સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સોનાવાલા મા સારવાર અર્થે દાખલ કરેલ છે

Translate »
%d bloggers like this: