યુવાનોને લશ્કરી ભરતીમેળામાં જોડાવા બોટાદ રોજગાર અધિકારી પી.કે.ત્રિવેદીની હાંકલ

યુવાનોને લશ્કરી ભરતીમેળામાં જોડાવા બોટાદ રોજગાર અધિકારી પી.કે.ત્રિવેદીની હાંકલ

3 નવેમ્બરથી થી 13 નવેમ્બર સુધી થલ સેનાની લશ્કરી ભરતી મેળો જામનગર ખાતે યોજાશે જેમાં વિવિધ પદો માટે ખાલી જગ્યામાં ભરતી કરવામાં આવશે..

 

Translate »
%d bloggers like this: