બરવાળા ચોકડી પાસે પોલીસ વાન અને રીક્ષા વચ્ચે અકસ્માત

બરવાળા ચોકડી પાસે પોલીસ વાન

અને રીક્ષા વચ્ચે સર્જાયો ગંભીર

અકસ્માત.

અકસ્માતમાં રીક્ષામાં સવાર બે વ્યક્તિ

ના થયા મોત અન્ય ચાર ને ઈજાઓ.

Translate »
%d bloggers like this: