લોકસભા ભાવનગરન લાઈવ અપડેટ

2019 લોકસભા ભાવનગર બ્રેકીંગ
BJP ભારતીબેન શિયાળ 649850
INC મનહરભાઈ પટેલ 326138
નોટા 15982

ધરામશીભાઈ ધાપા 7737

પી.ડી ડાભી
મીડિયા રૂમથી Live

Translate »
%d bloggers like this: