કુંભારવાડા વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન ભાવનગર કુંભારવાડા વિસ્તારમાં ગઢેચી રોડ થી કુંભારવાડા સર્કલ સુધી માં બોલે છે અસંખ્ય મકાનો પાડી દેવામાં આવ્યા છે

કુંભારવાડા વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન ભાવનગર કુંભારવાડા વિસ્તારમાં ગઢેચી રોડ થી કુંભારવાડા સર્કલ સુધી માં બોલે છે અસંખ્ય મકાનો પાડી દેવામાં આવ્યા છે તેમજ મોટા રોડ બનાવવાની કામગીરી એક બે દિવસમાં હાજર હોવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે.

આ રોડ રોડ પર વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ની વાર્તા તેમજ રોડ ના બંધા રોડ સાંકડો હતો તેના કારણે રોડ પહોળો કરવાની કામગીરીને અનુલક્ષીને ટાઇમર સેટ કરવામાં આવેલ છે

Translate »
%d bloggers like this: