ભાવનગર એસ ટી ડેપો માં આવેલ કેશ રૂમ માં તસ્કરો ત્રાટકકયા :: પ્રાથમિક અહેવાલ મુજબ ૯ લાખ જેવી રકમ ની ચોરી …પોલીસ નો મસમોટો કાફલો બનાવસ્થળે પોહ્ચ્યો

બ્રેકીંગ લાઈવ
ભાવનગર એસ ટી ડેપો માં આવેલ કેશ રૂમ માં તસ્કરો ત્રાટકકયા 
પ્રાથમિક અહેવાલ મુજબ ૯ લાખ જેવી રકમ ની ચોરી પોલીસ નો મસમોટો કાફલો બનાવસ્થળે પોહ્ચ્યો

Translate »
%d bloggers like this: