બોટાદ જિલ્લા ના બરવાળા ખાતે  અમદાવાદ & ભાવનગર  હાઇવે રોડ  આઈ. ટી. આઈ  ખાતે રોજગાર  ભરતી મેળાનું  આયોજન  કરવામાં  આવ્યું  હતું. 

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ  બરવાળા

તા. 14-11-2019

 

બોટાદ જિલ્લા ના બરવાળા ખાતે  અમદાવાદ & ભાવનગર  હાઇવે રોડ  આઈ. ટી. આઈ  ખાતે રોજગાર  ભરતી મેળાનું  આયોજન  કરવામાં  આવ્યું  હતું.

 

આ ભરતી  મેળામાં  બેરોજગાર  છોકરી અને છોકરા ઓ આશરે 151 જેટલા બે રોજગાર હાજર રહેલ જે બે રોજગાર ઉમટી આવેલ તે વ્યક્તિ માટે નાસ્તા માટેની શું  વિધા કરવામાં આવી હતી.અને ભરતી મેળાનું સમય સવારે 11:00કલાકે રાખવામાં આયો હતો.

 

Translate »
%d bloggers like this: