એ.સી.બી. સફળ ટ્રેપ

 

ફરીયાદી :એક જાગૃત નાગરિક
આરોપી – જોષી ગોરધનભાઈ તેજાભાઈ
જિલ્લા સહકારી અધીકારી ધીરધાર
બનાસકાંઠા,પાલનપુર

ગુનો બન્યા : તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૯

ગુનાનુ સ્થળ :- સહકારી અધીકારી ધીરધાર ની કચેરી કંપાઉન્ડ માં,પાલનપુર,બનાસકાંઠા

લાંચની માંગણીની રકમ :- ૨૨૦૦૦/-

લાંચ સ્વીકારેલ રકમ :- ૨૨૦૦૦/-

લાંચની રીકવર કરેલ રકમ :-
રૂ.૨૨૦૦૦/-

ટુંક વિગત:-
આ કામ ના ફરીયાદી શ્રી ધીરધાર નુ લાયસન્સ ધરાવતા હોઈ આ કામ ના આક્ષેપીત પોતે ફરીયાદી ની ઓફીસે જઈ ચોપડા તપાસી કહેલ કે ઘણી ભુલો છે તેમ કહી ચોપડા કબજે કરેલ.ત્યારબાદ ફરીયાદી આક્ષેપીત ને મળતાં આક્ષેપીતે કહેલ કે રૂ૨૨,૦૦૦/- આપવા પડસે.જે લાંચ ની રકમ ફરીયાદી આપવા ના માંગતા હોઈ એસીબી નો સંપર્ક કરતાં છટકા નું આયોજન કરતાં આક્ષેપીત લાંચ ની રકમ સ્વીકારતાં રંગે હાથ પકડાઈ જઈ ગુનો કર્યા બાબત.

ટ્રેપ કરનાર અધિકારી :-
કે.જે.પટેલ,
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર,
બનાસકાંઠા.સી.બી. પો.સ્ટે., તથા ટીમ.

સુપર વિઝન અધિકારી :-
શ્રી કે.એચ.ગોહીલ
મદદનીશ નિયામક,
એ.સી.બી. બોર્ડર , ભૂજ એ.સી.બી. સફળ ટ્રેપ

Translate »
%d bloggers like this: