અમદાવાદ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ અને લીવ રીઝર્વ અને એટેચ કંન્ટ્રોલ રુમ ના પી-આઈ-ની બદલી

અમદાવાદ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન ના પી.આઈ શ્રી-જે-જી-પટેલ અને લીવ રીઝર્વ અને

એટેચ કંન્ટ્રોલ રુમ ના પી-આઈ-જે-બી-ખાભંલા ની બદલી

Translate »
%d bloggers like this: