જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉપ પ્રમુખ દેવરાજભાઈ એસ ગોહીલે સરકારશ્રીના સ્વખર્ચે પોલીસ રક્ષણ આપવા પ્રાંતમાં અધિકારીને આપ્યું આવેદન

રિપબ્લીકન પાર્ટીઓફ ઇન્ડિયા ના જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉપ પ્રમુખ દેવરાજભાઈ એસ ગોહીલે સરકારશ્રીના સ્વખર્ચે પોલીસ રક્ષણ આપવા પ્રાંતમાં અધિકારીને આપ્યું આવેદન રિપબ્લીકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા જૂનાગઢ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ દેવરાજ એસ ગોહિલ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: