રિપબ્લીકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા જૂનાગઢ જિલ્લા પ્રમુખ દેવરાજભાઈ બી ગોહીલ પાન ખેતરા ગામે સામૂહિક હત્યાકાંડ નિ સીબીઆઈ તપાસ માગણી કરતા આપ્યું પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર

ગીર સોમનાથ ઉના રિપબ્લીકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા જૂનાગઢ જિલ્લા પ્રમુખ દેવરાજભાઈ બી ગોહીલ પાન ખેતરા ગામે સામૂહિક હત્યાકાંડ નિ સીબીઆઈ તપાસ માગણી કરતા આપ્યું પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર રિપબ્લીકન પાર્ટી ઓફ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: