મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારત રત્ન મળે એ અભિયાનમાં સિહોર સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ અને સંસ્કૃતિ સ્કૂલ-વિદ્યામંજરી જ્ઞાનપીઠ તરફથી સ્વૈચ્છિક સમર્થન આપવામાં આવ્યું.

મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ને ભારત રત્ન મળે એ અભિયાનમાં સિહોર સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ અને સંસ્કૃતિ સ્કૂલ-વિદ્યામંજરી જ્ઞાનપીઠ તરફથી સ્વૈચ્છિક સમર્થન આપવામાં આવ્યું. જીજ્ઞેશ કંડોલીયા દ્વારા મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારત રત્ન મળે … Read More

Translate »
%d bloggers like this: