પોલીસ ફ્લેગ ડે ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોલીસ શહીદોના યોગદાનને ઉજાગર કરતા કાર્યક્રમનુ આયોજન કરતી બોટાદ જીલ્લા પોલીસ

તા.26/10/2020 પોલીસ ફ્લેગ ડે ની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોલીસ શહીદોના યોગદાનને ઉજાગર કરતા કાર્યક્રમનુ આયોજન કરતી બોટાદ જીલ્લા પોલીસ પોલીસ ફ્લેગ ડે ની ઉજવણી નિમિત્તે બોટાદ જિલ્લાનાં *શહીદ વિર સ્વ. શ્રી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: