મિશન મંગલમ્ યોજના હેઠળ રાજુલા તાલુકાના કથીવદર પરા ગામમાં એસ.બી.આઈ.ગ્રામ સ્વરોજગાર તાલીમ સંસ્થા દ્વારા પાપડ મેંકીંગ ટ્રેનિંગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું

અમરેલી જિલ્લામાં ચાલતા એસ.બી.આઈ.તાલીમ સંસ્થા દ્વારા બહેનો ને વિવિધ પ્રકારની વિના મૂલ્યે તાલીમ આપવામાં આવે છે તે સંસ્થાનો મુખ્ય હેતુ બેરોજગારી દૂર કરી જરૂરીયાતમંદ લોકોને રોજગારી મેળવી તેમના પરિવારને આર્થિક … Read More

સાવરકુંડલા રૂરલ પો.સ્ટે.ના ગુમ થયેલ સ્ત્રીને શોધી કાઢતી મિસિંગ સ્પેશયલ ટીમ સાવરકુંડલા વિભાગ

અમરેલી જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે અમરેલી જીલ્લામાં ગુમ થયેલ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ સુધીની ડ્રાઇવ રાખેલ હોય જે અન્વયે શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાવરકુંડલા … Read More

વંડા પો.સ્ટે.ના ગુમ થયેલ સ્ત્રીને શોધી કાઢતી મિસિંગ સ્પેશયલ ટીમ સાવરકુંડલા વિભાગ

અમરેલી જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે અમરેલી જીલ્લામાં ગુમ થયેલ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ સુધીની ડ્રાઇવ રાખેલ હોય જે અન્વયે શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાવરકુંડલા … Read More

અપહરણના અનડીટેકટ ગુન્હાને ડીટેકટ કરી ગુન્હાના કામ આરોપી તથા ભોગબનનારને શોધી કાઢતી મિસીંગ સ્પેશ્યલ ટીમ સાવરકુંડલા વિભાગ

અમરેલી જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબે અમરેલી જીલ્લામાં ગુમ થયેલ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવા તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ સુધીની ડ્રાઇવ રાખેલ હોય જે અન્વયે શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાવરકુંડલા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: