ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ ગોધરા વિભાગ દ્વારા એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ ગોધરા વિભાગ દ્વારા એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જેમાં કોપો(કોમ્પ્યુટર),મોટર મકેનીક,ડીઝલ મકેનીક,વેલ્ડર,મિકેનીક ઓટો ઇલેકટ્રીકલ એન્ડ ઇલેકટ્રોનિક જેવા અલગ અલગ વિભાગમાં ભરતી કરવામાં આવશે. … Read More

જાફરાબાદ ખાતે પ્રેસ કલબ ઓફ જાફરાબાદ ના પત્રકારો ની સામાન્ય મિટિંગ વરિષ્ઠ પત્રકાર એચ એમ ઘોરી સાહેબ ના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવા મા આવી

તા 07/06/2020 ના જાફરાબાદ ખાતે પ્રેસ કલબ ઓફ જાફરાબાદ ના પત્રકારો ની સામાન્ય મિટિંગ વરિષ્ઠ પત્રકાર એચ એમ ઘોરી સાહેબ ના અધ્યક્ષ સ્થાને બોલાવવા મા આવી હતી આ મિટિંગ વરુડી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: