ગારીયાધાર તાલુકાના સાતપડા ગામે સુરતથી પોતાના વતન આવતા લોકોની તપાસ કરતી આરોગ્ય ની ટીમની સરાહનીય કામગીરી

કોરોના વાયરસને લઈને સમગ્ર ભારતમાં લોક ડાઉન કરવામાં આવેલ છે જ્યારે લોક ડાઉનનો ત્રીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ગારીયાધાર ના સાતપડા ગામે સુરતથી વતન તરફ એસ.ટી.બસમાં આવતા લોકોને સાતપડા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: